Vodní hospodářství - Archiv

Protokoly o zkoušce pitné vody - SčVK

V přílohách naleznete Protokoly o zkouškách pitné vody od Severočeských vodovod a kanalizací, a.s.

Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016

V přiložených souborech naleznete "Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže rodle dle přílohy č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb.".

Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Město Velký Šenov je vlastníkem vodovodu (vybudován ve třicátých letech minulého století) a kanalizační sítě na odvádění odpadních vod (původní veřejná kanalizační síť je značně opotřebená, a tak pro odvádění splaškových vod do ČOV Vilémov je od roku 1994 budována nová (oddílná) kanalizační síť.

Tyto služby město zajišťuje prostřednictvím svého provozovatele, kterým je Středisko BaMH Velký Šenov.

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

 

  Středisko  bytového a  místního  hospodářství   města  Velkého  Šenova,  jako  provozovatel

vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v  obci  Velký  Šenov,

stanovilo s platností od 1.1.2016  pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v obci Velký Šenov, stanovilo s platností od 1.1.2015 pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Vodné a stočné 2014

Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov
stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2014 na

79,60 Kč/m3.

 

Vodné 26,33 Kč + 15% DPH 30,16 Kč/m3
Stočné 42,99 Kč + 15% DPH 49,44 Kč/m3

Kalkulace byla zpracována ze skutečných nákladů za rok 2013.