Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Město Velký Šenov je vlastníkem vodovodu (vybudován ve třicátých letech minulého století) a kanalizační sítě na odvádění odpadních vod (původní veřejná kanalizační síť je značně opotřebená, a tak pro odvádění splaškových vod do ČOV Vilémov je od roku 1994 budována nová (oddílná) kanalizační síť.

Tyto služby město zajišťuje prostřednictvím svého provozovatele, kterým je Středisko BaMH Velký Šenov.

Pitná voda je zajišťována ze 6 zdrojů (šest jímacích území, kde jsou podzemní vody odebírány převážně pomocí jímacích zářezů - využívány jsou i 2 trubní studny) s následným jímáním sběrnými jímkami a přes 4 vodojemy je pitná voda po předepsané dezinfekci rozváděna ke spotřebitelům.

Správné provozování vodovodu je zajištěno odbornou obsluhou pracovníky Střediska BaMH podle schváleného provozního řádu vodovodu a jakost vody je průběžně kontrolována a ověřována autorizovanou laboratoří SčVK Teplice v rozsahu a množství určeném platnou legislativou a rozhodnutím KHS Ústí n.L.

Tabulka výsledků autorizovaných rozborů pitné vody za rok 2016 – uvedené výsledky potvrzují trvale velmi dobrou kvalitu dodávané pitné vody.

Pro jednoduchost a přehlednost jsou v tabulce uvedeny pouze vybrané rozhodující parametry jakosti pitné vody. Protokoly autorizovaných rozborů obsahující kompletní výsledky jsou k dispozici na Středisku BaMH města Velký Šenov.

vybraný parametr     zjištěno (průměr)     rozměr     povoleno (vyhl. 252/2004 Sb.)

volný chlor                0,06                         mg/l              0,3

dusičnany                 6,02                         mg/l            50

dusitany                    0,015                       mg/l              0,5

Fe (železo)               0,03                         mg/l              0,2

zákal                        0,5                           ZF(t)              5

Escherichia coli       0                              KTJ/100 ml        0

koliformní bakterie   0                             KTJ/100 ml        0