Bookmaker Mostbet poskytuje nejkvalitnější služby v oblasti online sportovního sázení a kasin v České republice. Tato platforma je známá tím, že nabízí vysoké kurzy, velký výběr událostí, různé akce a bonusy, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. Potěší také rozhraní mobilní aplikace Mostbet, se kterou můžete sledovat sázky online!

Vývzva k podání nabídky - Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově na období 2023/2024

Naše značka                          

SBMH-2402/2023

Spis č. 076/2023

 

 

Výzva

k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu

 

 

 

,,Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově na období 2023/2024“

 

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:   Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova

Adresa:  Velký Šenov 46, 407 78

Statutární zástupce: Bc. Tomáš Gottwald - ředitel

IČO: 00480517

DIČ: CZ00480517

Telefon: 412 391 101, 412 391 128

E-mail: info@bamhvs.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rumburk

Číslo účtu:24436431/0100

 

Kontaktní osoby zadavatele

Bc. Tomáš Gottwald, ředitel střediska – smluvní a technické záležitosti

 

2. Vymezení plnění zakázky

 

           2.1 Předmět díla

Plnění smlouvy o poskytnutí služeb v rámci provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Velký Šenov ve správním území města Velký Šenov (kat. území Velký Šenov, Staré Hraběcí, Knížecí) v rozsahu stanoveném:

 • Podmínkami zadávacího řízení na poskytovatele služeb
 • Určeným místem plnění Smlouvy o poskytnutí služeb a podmínkami pro provádění zimní údržby (viz. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve správním území města Velký Šenov)

 

Rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

 • Poskytnutí služeb v rámci provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Velký Šenov ve správním území města Velký Šenov (kat. území Velký Šenov, Staré hraběcí, Knížecí)

Dodržení podmínek a povinností dodavatele specifikovaných v operačním plánu zimní údržby místních komunikací ve správním území města Velký Šenov, kde uchazeč v rámci své nabídky uvede seznam techniky pro provádění zimní údržby (požadujeme jeden nejlépe dva traktory s přední či zadní radlicí. Je možné použít i nákladní vozidlo s přední radlicí).

 

           2.2 Doba a místo plnění zakázky

 

Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kde předpoklad

                              zahájení plnění Smlouvy dle místních klimatických podmínek

                              (11/2023)

 

Ukončení plnění: 30.04.2024

 

Místo plnění: místní komunikace ve vlastnictví města Velký Šenov v k.ú. Velký Šenov, Staré Hraběcí a Knížecí dle operačního plánu zimní údržby, včetně mapového podkladu, který je následně po uzavření smlouvy, k vyzvednutí u ředitele Střediska bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova (dále jen „Středisko“). V průběhu výzvy je možné nahlížet do operačního plánu zimní údržby za rok 2022/2023.  

 

           2.3 Způsob zpracování cenové nabídky a platební podmínky 

Nabídková cena musí být uvedena jako maximálně nejvyšší a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění Smlouvy.

Cena bude uvedena v Kč a zpracována v následujícím členění – cena za hodinu provozu prostředku, či prostředků nasazených pro zimní údržbu bez DPH, samostatně DPH, celková nabídková cena vč. DPH (viz. krycí list nabídky).

 

Platební podmínky: fakturace ze strany zhotovitele bude provedena po protokolárním předání soupisu skutečně provedených činností. Splatnost faktury činní 15 dní a splatnost počíná dnem odsouhlaseným zástupcem zadavatele uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

 

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady:

 • Doklad o odborné způsobilosti a oprávnění k podnikání v oboru, který musí prokazatelně pokrývat činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.
 • Čestné prohlášení uchazeče, že na jeho majetek není a nebyl vyhlášen konkurz, že nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném, na zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o časové způsobilosti provádění zimní údržby.
 • Uchazeč v nabídce předloží počet zaměstnanců, kteří budou vykonávat zimní údržbu.

 

4. Způsob hodnocení nabídky

 • Hodnocení nabídek provede 3 členná hodnotící komise
 • Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomického výhodnosti pro zadavatele, jakožto nejnižší nabídková cena bez DPH
 • Při hodnocení nabídek je v kritériu nejnižší nabídkové ceny vždy uvažována její výše včetně DPH.
 • Nepřiměřeně nízká nabídková cena bude hodnotící komisí zkoumána, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu či nikoliv. V případě, že procentuální odchylka od aritmetického průměru všech nabídkových cen je nižší o 30 % a více, bude takováto cenová nabídka automaticky vyřazena.
 • Nabídkové ceny uchazečů budou seřazeny sestupně podle výše nabídkové ceny bez DPH.

 

5. Zpracování nabídky a podmínky zadavatele

 • Náklady na doručení a zpracování nabídek zadavatel nehradí
 • Nabídky budou zpracovány v jednom vyhotovení (originále)
 • Nabídka uchazeče bude členěna do samostatných celků v tomto pořadí:
 1. krycí list nabídky s uvedením údajů o uchazeči
 2. požadované kvalifikační požadavky
 3. nabídková cena zpracována dle č.2.3
 • uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se soutěžními podmínkami a že si před podáním nabídky vyjasnil všechna sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se soutěžními podmínkami souhlasí. To bude provedeno formou prohlášení.

 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

 • Nabídky uchazečů budou doručeny písemně nebo osobně do kanceláře Střediska, v termínu do 12:00 hod. dne 01. 09. 2023, včetně
 • Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách a označeny textem „Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově na období 2023/2024“ a opatřeny na uzavření razítkem uchazeče
 • Otevírání obálek proběhne dne 05.09.2023, v čase: 10:00 hodin, kterého se mohou účastnit účastnící nabídkového řízení
 • Vyhodnocení nabídek proběhne do 5-ti pracovních dní po dni výše stanového termínu podání
 • Po vyhodnocení nabídek budou všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku

 

 

7. Právo zadavatele

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, případně zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodu
 • Zadavatel si vyhrazuje právo o Smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nasadit do zimní údržby vlastní prostředky

 

Zadavatel se zavazuje, že při realizaci tohoto výběrového řízení bude dodržovat zásady transparentnosti, objektivnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

 

 

    

                                                                                                       "otisk razítka"

 

Ve Velkém Šenově, dne 20. 07. 2023                                  Bc. Tomáš Gottwald, v.r.

                                                                                                          ředitel

                                                                              Střediska bytového a místního hospodářství

                                                                                               města Velkého Šenova

   

 

Přílohy:

 • Krycí list nabídky
 • Čestné prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
 • Česné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Písemné prohlášení o souhlasu se zveřejněním