Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

 

  Středisko  bytového a  místního  hospodářství   města  Velkého  Šenova,  jako  provozovatel

vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v  obci  Velký  Šenov,

stanovilo s platností od 1.1.2016  pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Ceny platné od 1.1.2016

vodné  2016                                   30,15 Kč/m3 bez DPH            34,68 Kč/m3 vč. DPH   

stočné  2016                                   40,51 Kč/m3 bez DPH           46,59 Kč/m3 vč. DPH   

vodné a stočné 2016                     70,66 Kč/m3 bez DPH           81,27 Kč/m3 vč. DPH

 

Ceny za období roku 2015

vodné  2015                                   28,85 Kč/m3 bez DPH            33,18 Kč/m3 vč. DPH   

stočné 2015                                    40,26 Kč/m3 bez DPH           46,30 Kč/m3 vč. DPH   

vodné a stočné 2015                     69,11 Kč/m3 bez DPH           79,48 Kč/m3 vč. DPH

 

  V porovnání nově stanovené ceny vodného a stočného pro rok 2016 s cenami za období roku

2015 je nárůst  ceny vodného  o částku 1,30 Kč/m3  bez  DPH  (1,50 Kč/m3 včetně DPH),  v rámci ceny stočného se jedná o zvýšení ceny o částku 0,25 Kč/m3 bez DPH (0,29 Kč/m3včetně DPH). Celkově se jedná o zvýšení ceny o částku 1,55 Kč/m3 bez DPH (1,79 Kč/m3 včetně DPH). 

  1 (jeden) m3, tj. 1 000 litrů vody přijde odběratele od  1.1.2016  na 81,27 Kč  včetně 15 % - ní

sazby DPH. 1 litr vody tak odběratele v obci Velký Šenov přijde na 0,0813 Kč. V této ceně jsou

započítány veškeré služby spojené s  výrobou a distribucí pitné vody  a  odváděním a  čistěním

odpadní vody.    

  Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní Město Velký

Šenov a provozuje Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova.

  Ceny vodného a stočného pro období roku 2016 jsou stanoveny na základě analýzy podmínek

Operačního programu  Životního prostředí a  po posouzení  provozních nákladů. Město Velký

Šenov jako příjemce dotačních prostředků z Evropské unie má uzavřenou smlouvu o poskytnutí

dotace, jejíž  nedílnou  součástí  je dodržení  podmínek tzv.  finanční  analýzy, která predikuje

povinný vývoj ceny vodného a stočného, jehož součástí je i nezbytné zajištění samofinancování

obnovy  majetku  vodovodů a  kanalizací  v obci Velký Šenov. Především  uvedený  růst  ceny

vodného pro rok 2016 zajistí dodržení podmínek vývoje ceny vodného na úrovni 90% původně

plánované výše ceny vodného dle finanční analýzy, což  je dle  pravidel Operačního programu

Životní prostředí přípustné. Pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 bude provozovatel vycházet z kalkulace nákladů z období 1.7.2015 – 30.06.2016.

 

   Pro doplnění uvádíme, že stanovená sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2016 dle podmínek OPŽP 2007-2013 pro Ústecký kraj činí 98,60 Kč/m3 vč. DPH   

 

Vypracoval : Radek Kubera, Zdeněk Hauser

Kontroloval : Oldřich Kratochvíl

Telefon : 412391381

e-mail: kubera@bamhvs.cz, hauser@velkysenov.cz

Datum : 11.11.2015

Schválil statutární zástupce provozovatele : Radek Kubera