Výběrové řízení - Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově - 2019/2020

Výzva

k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu

 

,,Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově za období 2019/2020“

 

 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:   Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova

Adresa: Velký Šenov 46, 407 78

Statutární zástupce: Bc. Tomáš Gottwald - ředitel

IČO: 00480517

DIČ: CZ00480517

Telefon: 412 391 101, 412 391 128

E-mail: info@bamhvs.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rumburk

Číslo účtu:24436431/0100

 

Kontaktní osoby zadavatele

Bc. Tomáš Gottwald, ředitel střediska – smluvní a technické záležitosti

 

 1. Vymezení plnění zakázky

 

 1. Předmět díla

Plnění smlouvy o poskytnutí služeb v rámci provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Velký Šenov ve správním území města Velký Šenov (kat. území Velký Šenov, Staré Hraběcí, Knížecí) v rozsahu stanoveném:

 • Podmínkami zadávacího řízení na poskytovatele služeb
 • Určeným místem plnění Smlouvy o poskytnutí služeb a podmínkami pro provádění zimní údržby (viz. Operační plán zimní údržby místních komunikací ve správním území města Velký Šenov.

Rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

 • Poskytnutí služeb v rámci provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Velký Šenov ve správním území města Velký Šenov (kat. území Velký Šenov, Staré hraběcí, Knížecí)

Dodržení podmínek a povinností dodavatele specifikovaných v operačním plánu zimní údržby místních komunikací ve správním území města Velký Šenov, kde uchazeč v rámci své nabídky uvede seznam techniky pro provádění zimní údržby.

 

 1. Doba a místo plnění zakázky

 

Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kde předpoklad

                              zahájení plnění Smlouvy dle místních klimatických podmínek

                              (11/2019)

 

Ukončení plnění: 30.04.2020

 

Místo plnění: místní komunikace ve vlastnictví města Velký Šenov v k.ú. Velký Šenov, Staré Hraběcí a Knížecí dle operačního plánu zimní údržby, včetně mapového podkladu, který je k vyzvednutí u ředitele Střed. BaMH města Velkého Šenova.

 

 1. Způsob zpracování cenové nabídky a platební podmínky 

Nabídková cena musí být uvedena jako maximálně nejvyšší a nejvýše přístupná, pevná po celou dobu plnění Smlouvy.

Cena bude zpracována v následujícím členění – cena za hodinu provozu prostředku, či prostředků nasazených pro zimní údržbu bez DPH.

 

Platební podmínky: fakturace ze strany zhotovitele bude provedena po protokolárním předání soupisu. Splatnost faktury činní 15 dní a splatnost počíná dnem odsouhlaseným zástupcem investora uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

 

 1. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady:

 • Doklad o odborné způsobilosti a oprávnění k podnikání v oboru, který musí prokazatelně pokrývat činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.
 • Čestné prohlášení uchazeče, že na jeho majetek není a nebyl vyhlášen konkurz, že nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném, na zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o časové způsobilosti provádění zimní údržby.
 • Uchazeč v nabídce předloží počet zaměstnanců, kteří budou vykonávat zimní údržbu.

 

 1. Způsob hodnocení nabídky
 • Hodnocení nabídek bude provedeno jednak dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH a dále zkušeností a kladných recenzí vybíraného dodavatele.
 • Při hodnocení nabídek je v kritériu nejnižší nabídkové ceny vždy uvažována její výše včetně DPH.
 • Nabídkové ceny uchazečů budou seřazeny sestupně podle výše nabídkové ceny bez DPH a dále dle zkušeností a kladnými recenzemi.

 

 1. Zpracování nabídky a podmínky zadavatele
 • Náklady na doručení a zpracování nabídek zadavatel nehradí
 • Nabídky budou zpracovány v jednom vyhotovení (originále)
 • Nabídka uchazeče bude členěna do samostatných celků v tomto pořadí:
 1. krycí list nabídky s uvedením údajů o uchazeči
 2. požadované kvalifikační požadavky
 3. nabídková cena zpracována dle č.2.3
 • uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se soutěžními podmínkami a že si před podáním nabídky vyjasnil všechna sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se soutěžními podmínkami souhlasí. To bude provedeno formou prohlášení.

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek
 • Nabídky uchazečů budou doručeny písemně nebo osobně do kanceláře Střediska BaMH města Velkého Šenova, v termínu do 13:00 hod. dne 23. 09. 2019, včetně
 • Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách a označeny textem „Zimní údržba místních komunikací ve Velkém Šenově“ a opatřeny na uzavření razítkem uchazeče
 • Vyhodnocení nabídek proběhne do 5 dnů ode dne termínu podání nabídek
 • Po vyhodnocení nabídek budou všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku

 

 1. Právo zadavatele
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, případně zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodu
 • Zadavatel si vyhrazuje právo o Smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nasadit do zimní údržby vlastní prostředky

 

Ve Velkém Šenově, dne 11. 07. 2019                                 

 

Bc. Tomáš Gottwald

ředitel

Střediska bytového a místního hospodářství

města Velkého Šenova

   

Přílohy:

 • Krycí list nabídky
 • Čestné prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
 • Česné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Písemné prohlášení o souhlasu se zveřejněním